Årsmøter i Urædd mars 2017

Nedenfor finner dere en oversikt over datoer for årsmøtene i Urædd.
Årsmøtene avholdes på Urædd Klubbhus. Vi håper på godt oppmøte på årsmøtene.  Husk å betale medlemskontingenten!

Hvem har stemmerett på årsmøtet?

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.  Æresmedlemmer har stemmerett .

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret i den respektive gruppe senest 14 dager før årsmøtet. Ved behov for kontaktinformasjon til den respektive gruppe kan undertegnede kontaktes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesidene. Følg snarvei fra www.uraedd.no

Årsmøtene avholdes følgende datoer:

Urædd Fotballklubb 15. mars 2017 kl. 18:00
Urædd Friidrett 16. mars 2017 kl. 18:00
Urædd Turnforening 20. mars 2017  kl. 18:00
Urædd Håndballgruppe 21. mars 2017 kl. 19:00
Urædd Bryteklubb 22. mars 2017 kl. 18:00
I.F. Urædd Allianseidrettslag 29. mars 2017 kl. 18:30

Forslagsrett:

 1. a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
 2. b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
 3. c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Eventuelle hederstegn, Talentstipend og OL-stipend vil bli delt ut på I.F. Urædd Allianseidrettslags årsmøte.

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTENE

Under følger standard sakliste for årsmøtene:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning (herunder eventuelle gruppeårsmeldinger)
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og innkomne saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:

 • 15.1 Styreleder
 • 15.2 Nestleder
 • 15.3 Øvrige styremedlemmer
 • 15.4 Varamedlemmer (15.5) (Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker under endres tilsvarende)
 • 15.5 To revisorer
 • 15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 • 15.7 Leder av valgkomiteen
 • 15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
 • 15.9 Varamedlem til valgkomiteenMed hilsen styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag v/leder Kristian Raflund
  Mail: kristian@uraedd.no
  Mobil: 4119 5055
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes