×
Om bryting

Brytestevner for vår yngste utøvere, bryteskoleelver og knøttebrytere, er viktig for å styrke rekruttering til brytesporten og skape mestringsglede hos de yngste. Hvordan stevnene praktiseres er viktig for å oppnå dette.

 

I NBFs sin lover og nasjonale tilleggsbestemmelser er få spesifikke regler for hvordan brytekamper mellom brytere i bryteskole-, knøtt- og nybegynnerklassene skal gjennomføres. Viktigst er et Norges idrettsforbunds barneidrettsregler skal følges.

 

Det er dermed åpent for skjønn hos arrangørene av praktisk gjennomføring av stevner for våre yngste brytere. Vi ser at gjennomføring av stevner for bryteskole, knøtt og nybegynnerklassene varierer en god del rundt om i landet. Flere har pekt på behov for klarere retningslinjer, inklusive barne- og idrettsansvarlige i Norges idrettsforbund.

 

NBF ser derfor behov for å klargjøre enkelte retningslinjer for gjennomføringen av stevner for bryteskole- og knøttestevner.

Generelt

For de fleste vil treningsutbytte og mestringsglede øke når treningene kombineres med stevnedeltagelse, men det forutsetter at stevnene legges opp på barns premisser.

 

Aldersgruppene som bryteskole. Knøtt og nybegynner er regulert i våre tilleggsbestemmelser hvor det heter:

 

“I nasjonale stevner kan det inviteres til konkurranser i egne bryteskole- og nybegynnerklasser i tillegg til aldersgruppene i § 4 (dvs. 11 år og eldre). 

 

Bryteskole defineres som brytere som er innenfor aldersgrensene til knøttebrytere og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Brytere som er innenfor definisjonen til bryteskole står fritt til å delta i ordinære knøtteklasser. 

 

En nybegynner defineres som brytere som er innenfor øvrige aldersgrupper og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Det er anledning til å slå sammen alderskategorier i nybegynnerklassene, dog ikke i strid med reglene for startberettigelse i § 3 (dvs. barneidrettsreglene). Brytere som er innenfor definisjonen til nybegynnere står fritt til å delta i ordinære bryteklasser.”

 

 

 

Vekt og veiing

Det er meget uheldig om trenere, ledere, foreldre eller andre voksne oppfordrer barn til å regulere vekt. Spesielt uheldig er det overfor bryteskole og knøtt. Barn i disse klassene deltar på stevne kun for å utfordre seg selv og lære av praktiske kamperfaringer.

 

Vektklassene for de yngste er satt opp for å sikre at bryterne møter motstandere på om lag samme størrelse, for dermed å gi begge best muligheter for læring. Bryteskoleelever og knøttebrytere trenger ikke veies ved hvert stevne, men skal veies minimum en gang i halvåret

 

Forbudte Grep

I tillegg til de vanlige forbudte grep, sier NBFs nasjonale tilleggsbestemmelser følgende;

“Grepet Hode-i-klemme er forbudt i nybegynner, bryteskoleog knøtt.”

 

Kampen

Man bryter etter vanlige bryteregler definert av det internasjonale bryteforbundet (UWW).

 

I kamper mellom bryteskoleelever og knøtter ber vi om at følgende tilpasninger praktiseres:

  • Kampen gjennomføres med 2 runder på 1 minutt. Normalt sett bør bryterne bryte tiden ut uansett stilling, men kampen kan avsluttes om det er for stor forskjell på bryterne.
  • Ved fallsituasjoner bør dommerne ikke vente på ett korrekt fall. Dommeren skal markere fall som vanlig og fortsette kampen i stående: Det skal ikke deles ut poeng for fall.

 

Dommerne skal gi poeng for å vise hvilke grep som er vellykkede og ikke. Poenggivning vil slik ha en læringsfunksjon.

 

Det skal ikke kåres vinnere ved kamper i bryteskole, knøtt og nybegynnerklassene.

Det skal heller ikke føres poeng på poengtavle. Dette for å unngå at det implisitt kåres vinnere i kampen.

 

Antrekk

Det oppfordres til å benytte vanlig bryteantrekk, men det meste av idrettsantrekk kan godkjennes. Det er dermed ikke ett krav at utøveren skal ha bestemte brytesko eller brytedrakt.

 

 

Stevnedeltagelse

 

Dette dokumentet er en spesifisering av Barnerettighetene og barneidretts-bestemmelsene i forhold til Bryteaktivitet for barn.

 

Spesielt er det lagt vekt på bestemmelser om reisevei til konkurranser og andre arrangementer. Kortest mulig reisevei tar hensyn til to faktorer:

 

  1. Reisetid skal minimeres i forhold til aktiviteten
  2. Kostnadene bør holdes så lave som mulig i barneidretten

 

Dokumentet erstatter ikke Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

 

Det vil ikke bli gitt dispensasjoner til disse bestemmelsene.

 

Reisevei til konkurranser

 

NBF er opptatt av at intensjonen om kortest mulig reisevei ivaretas for barn som konkurrerer.

 

Det er likevel en utfordring å begrense denne da norske Bryteklubber er godt spredt og spesielt i distriktene. Vi ønsker derfor å komme med følgende presiseringer:

 

  • Arrangementer defineres som lokale når de avholdes innenfor idrettskretsen som utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre idrettskretser dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen idrettskrets.

 

  • Arrangementer defineres som regionale når de avholdes innenfor Bryteregionen som utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre regioner dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen region. NBF har i denne sammenheng valgt å definere to regioner. Region nord til å være alle klubber nord for Trøndelag og region syd, resten av landet.

 

Disse definisjonene tar hensyn til nærliggende naboklubber som normalt vil adskilles av grenser for Idrettskrets eller Bryteregion. Intensjonen om begrensing av reisevei ivaretas med dette på en god måte samtidig som at utøverne får mulighet til å konkurrere utenfor egen klubb.

 

Begrepene ‘lokal’ og ‘regional’ er relatert til geografisk beliggenhet og ikke hvem som arrangerer konkurransen.

 

 

U8, Aldersgruppen 6-8 år

Utøverne kan delta i lokale stevner og aktiviteter, primært i egen klubb. Det viktigste for Bryteforbundet er at det skapes stor aktivitet lokalt i klubben. Dessverre er det store geografiske forskjeller. Innenfor begrepet lokale stevner vil dette kunne bety stevner i egen klubb eller krets. Andre steder må klubbmiljø reise over kommune eller fylkesgrenser for å kunne delta på et «lokalt» stevne. Generelt ønsker NBF at klubbene arrangerer stevner så nært barnas lokalmiljø som mulig og primært innen egen brytekrets. Opptil tre ganger i året kan barn få delta i et «nasjonalt» arrangement. Det SKAL søkes godkjenning fra NBF for denne type deltagelse, minimum en måned forut for planlagt stevne. Intensjonen med denne presiseringen er at utøvere som bor på steder med begrenset lokalt stevnetilbud, skal kunne delta på stevner.

 

U10, Aldersgruppen 9-10 år

Utøverne kan delta i regionale konkurranser. I Bryteregion Nord utvides det definerte området til å omfatte konkurranser i naboland hvis disse ligger i sammenlignbar reiseavstand som konkurranser i regionen. Det SKAL søkes godkjenning fra NBF for denne type deltagelse, minimum en måned forut for planlagt stevne

Utøvere i U10 kan delta i U13-konkurranser i regionale stevner. Utøverne kan ikke delta i mesterskap (NM, Nordisk etc.)

 

U12, Aldersgruppen 11-12 år

Utøverne kan delta i åpne nasjonale konkurranser og åpne konkurranser i andre nordiske land, samt i Barentsregionen. Utøverne kan ikke delta i mesterskap (NM, Nordisk etc.). Norske utøvere skal forholde seg til norske bestemmelser også når de deltar i stevner i våre naboland. Det vil si at utøvere skal delta i åpne konkurranser og ikke konkurranser som krever kvalifisering

Denne spesifiseringen er godkjent av NIF september 2018 og er en prøveordning på 2 år og den vil deretter evalueres

 

For Norges Bryteforbund

Rolf Røtnes

Generalsekretær