×
Innkalling til årsmøte i Urædd Fotball

Innkalling til årsmøte i Urædd Fotball

 

Årsmøtet avholdes Urædd Klubbhus/Digitalt på Teams torsdag den 13. April kl. 18:00.

Medlemmer som ønsker å delta på digital på teams melder seg på skriftlig på e-post til post@uredd-fk.no innen 11. April 2023.

 

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge møteleder

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sak 16: Foreta følgende valg;

16.1    Styreleder

16.2     Nestleder

16.3    Øvrige styremedlemmer

16.4    Varamedlemmer

16.5    To medlemmer til kontrollkomitéen

16.6    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

16.7     Leder av valgkomiteen

16.8    Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

16.9    Varamedlem til valgkomiteen

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig på e-post til post@uredd-fk.no innen 11. April 2023

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Urædd Fotball