×
Innkalling til årsmøte i Urædd Fotball

Innkalling til årsmøte i Urædd Fotball

 

Årsmøtet avholdes Urædd Klubbhus/Digitalt på Teams torsdag den 21. mars kl. 18:00.

Medlemmer som ønsker å delta på digital på teams melder seg på skriftlig på e-post til post@uredd-fk.no innen 20. mars.

 

 

Under følger sakslisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge møteleder
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Vedta NIF sin oppdaterte lovnorm
Sak 16: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 17: Foreta følgende valg;
17.1 Styremedlemmer
17.2 Nestleder
17.3 Styreleder
17.5 To medlemmer til kontrollkomitéen
17.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
17.7 Leder av valgkomiteen
17.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
17.9 Varamedlem til valgkomiteen

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig på e-post til post@uredd-fk.no senest 18. mars.

 

Utkast til årsrapport vil være klar 14 dager før årsmøtet. Ønskes foreløpig saksunderlag for årsmøtet mottatt i forkant sendes skriftlig henvendelse på e-post til post@uredd-fk.no.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Urædd Fotball